چهارشنبه 21 مرداد 1388 @ 04:21 ب.ظ

ددر

دارم میرم مسافرت... یک هفته نیستم  وقتی برگشتم میام پیشتون حتما